Starověké antické základy evropských dějin a jeho formy kultury a křesťanství

Starověké antické základy evropských dějin a jeho formy kultury a křesťanství
paly

Tento článek se zamě

  • Uploaded on | 1 Views
  • mitzy mitzy

About Starověké antické základy evropských dějin a jeho formy kultury a křesťanství

PowerPoint presentation about 'Starověké antické základy evropských dějin a jeho formy kultury a křesťanství'. This presentation describes the topic on Tento článek se zamě. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Jméno autora: Mgr. Barbora JášováDatum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II Ročník: I. Dějepis Dějepis Společenskovědní  vzdělávání Vzdělávací oblast:  Společenskovědní  vzdělávání Dějepis Vzdělávací obor:  Dějepis Starověk,  antické  základy  evropských  dějin, stát  a jeho  formy,  kultura,  křesťanství Tematický okruh:  Starověk,  antické  základy  evropských  dějin, stát  a jeho  formy,  kultura,  křesťanství Starověký  Řím Téma:  Starověký  Řím Metodický list/anotace: Prezentace, stručný výklad s obrázky, pro spuštění mapky je třeba připojení k internetu. Doporučení: hraný dokument Koloseum – římská aréna smrti.

Slide2ANTIKAANTIKA Historie a kultura starověkého ŘECKA ŘECKA ŘÍMA ŘÍMA a

Slide3STAROVĚKÝ ŘÍM STAROVĚKÝ  ŘÍM OBR. 1, 2

Slide4Rozloha původní  říše Rozloha  původní  říše • Apeninský poloostrov • ostrovy Korsika, Sardinie • později připojena Sicílie Mapka  s  grafickým  znázorněním  rozmachu a  později  rozpadu  Římské  říše: Mapka  s  grafickým  znázorněním  rozmachu a  později  rozpadu  Římské  říše: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Roman_Republic_Empire_map.gif

Slide5SardinieObr. 3

Slide6HospodářstvíHospodářství • obilí – mouka – těstoviny • olivy, vinná réva, ovoce, zelenina • rybolov • rozvoj obchodu

Slide7Založení Říma Založení  Říma • 753  př.n.l.  Romulus město  Řím • 753  př.n.l.  Romulus  založil  město  Řím           (dvojče Rémus, odkojila je vlčice) • 510  př.n.l.  Řím republikou • 510  př.n.l.  –  Řím  se stává  republikou                     (rés publica – věc veřejná)

Slide8Romulus a Remus jsou kojeni vlčicíObr. 4

Slide9S.P.Q.R. je latinská zkratka   S enatus P opulus q ue  R omanus –  senát a lid římský Obr. 5

Slide10ObyvatelstvoObyvatelstvo • svobodní, plnoprávní, bohatí                                             PATRICIJOVÉ • svobodní, neplnoprávní                                             PLEBEJOVÉ • nesvobodní, bezprávní                                             OTROCI

Slide11VládaVláda • v čele 2 konzulové (voleni senátem) • senát (pouze patricijové) • tribun lidu veto  (volen z plebejů na 1 rok, má právo:  veto )

Slide12zasedání senátuObr. 6

Slide13Punské války Punské  války • P o  o v l á d n u t í  I t á l i e  s e  Ř í m  s t ř e t l  s K a r t á g e m  ( 3 . -  2 .  s t .  p ř . n . l . ) . • T ř i  v á l k y  p u n s k é  –  K a r t á g o  p o r a ž e n o . • 1 .  Ř í m  z í s k a l  S i c í l i i . • 2 .  H a n n i b a l o v o  n e ú s p ě š n é  t a ž e n í  p ř e s P y r e n e j e  a  A l p y  d o  Ř í m a  ( s e  s l o n y ) . • 3 .  z n i č e n í  K a r t á g a  1 4 6  p ř . n . l .

Slide14Hannibalovo taženíObr. 7

Slide15Spartakovo povstání Spartakovo  povstání • 7 3  –  7 1  p ř . n . l . • G l a d i á t o ř i  z  m ě s t a C   C a a p p u u a a  s e  v z b o u ř i l i  p o d v e d e n í m  b ý v a l é h o g   g l l a a d d i i á á t t o o r r a a   S   S p p a a r r t t a a k k a a . . • M o h u t n á  a r m á d a  o t r o k ů  d o b ý v a l a  I t á l i i           X           n e s h o d y  m e z i  v e l i t e l i  = C r a s s u s  p o v s t á n í  p o t l a č i l . • 6  0 0 0  u k ř i ž o v a n ý c h  z a j a t c ů  p o d é l  V i a  A p i a ( z  C a p u y  d o  Ř í m a )  p r o  v ý s t r a h u .

Slide16Via ApiaObr. 8, 9

Slide17Krize římské  republiky Krize  římské  republiky • Vojevůdci Crassus, Pompeius, Caesar 1.  triumvirát =   1.  triumvirát • Gaius  Julius  Caesar  • Gaius  Julius  Caesar  – dostal se Británie, za Rýn, dobyl Galii – podpora vojska. • 49 př.n.l. – překročil Rubikon: „Alea  iacta  est“    „Alea  iacta  est“  – zahájil občanskou válku. Brutem • Doživotní senátor, diktátor, neomezený vládce Říma = spiknutí vedené  Brutem . • 44  př.n.l.  zavražděn • 44  př.n.l.  zavražděn .

Slide18GAIUSIULIUS CAESAR GAIUS IULIUS CAESAR Obr. 9, 10, 11

Slide19Co nám  ho  připomene… Co  nám  ho  připomene… • Caesar juliánský • Caesar  zavedl v roce 46 př. n. l. nový kalendář s 365 dny a s každým čtvrtým rokem přestupným –  juliánský . „Veni,  vidi,  vici“ • Caesarův komentář vítězství:  „Veni,  vidi,  vici“ . „ Kai  sí,  teknón?“ • Poslední slova:  „ Kai  sí,  teknón?“ caesar • Slovo  caesar  bylo po jeho smrti součástí jména římských císařů. Obměněné se vyskytuje i v jiných jazycích jako označení pro vládce.     Česky „císař“, německy „Kaiser“ a rusky „car“ .  

Slide20Caesarova šifra Caesarova  šifra Šifra spočívá v posunu každého písmena o pevný počet pozic v abecedě. Příklad ukazuje posun o tři pozice, např. B se kóduje jako E „Čas jsou peníze“: odstraníme české znaky: „cas jsou penize“, můžeme také odstranit mezery: „casjsoupenize“. Šifrujeme pomocí posunu o tři písmena. Všechna písmena posuneme o tři písmena dále v abecedě, vzniknou nám zobrazení: c→F, a→D, s→V, … Výsledné zašifrované slovo je FDVMVRXSHQLCH, případně FDV MVRX SHQLCH, pokud ponecháme mezery.

Slide21Konec republiky  –   principát Konec  republiky  –   principát • Po Caesarově smrti – občanské války. • 2. triumvirát: Octavianus, Marcus Antonius, Lepidus. u  Actia  Octavianus porazil vojska  Marca  Antonia  a  Kleopatry. • 31 př.n.l. bitva  u  Actia  –  Octavianus   porazil vojska  Marca  Antonia  a  Kleopatry. • Stal se principem: caesar  Octavianus  Augustus caesar  Octavianus  Augustus

Slide22„Důležité momenty“ „Důležité  momenty“ císaře  Tiberia ukřižován Ježíš  Kristus. • Za vlády  císaře  Tiberia je  ukřižován  v Judei  Ježíš  Kristus. císaře  Nerona  zapálit  Řím. • Vláda  císaře  Nerona  – teror, pronásledování křesťanů, 64 n.l. nechal  zapálit  Řím. • Císař  Titus otevřeno  Koloseum. • Císař  Titus : 79 zkáza Pompejí, 80 dostavěno a  otevřeno  Koloseum. • 313 je povoleno křesťanství, 380 je státním náboženstvím. • 395 říše rozdělena na západ a východ. • 476  pád  západořímské  říše. • 476  pád  západořímské  říše.

Slide23PamátkyPamátky • Koloseum v Římě • Forum Romanum • Vítězné oblouky • Akvadukty • Pantheon

Slide24Obr. 12, 13, 14Coloseum

Slide25Obr. 15, 16, 17Forum Romanum

Slide26Oblouk Septima SeveraTitův vítězný oblouk Obr. 18, 19

Slide27Římský akvadukt, asi 19 př. n. l. Pont du Gard ve Francii Obr. 20

Slide28CitaceCitace • Obr. 1, 2:  Zdroj obrázků: MS Office, Verze: 14.0.6123.5001 • Obr. 3: SAN JOSE.  Soubor:Europe topography map.png-wikipedie  [online]. [cit. 14.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_topography_map.png • Obr. 4:  GRANDMONT.  Soubor:0 Lupa Capitolina (2).JPG-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:0_Lupa_Capitolina_%282%29.JPG • Obr. 5:  SSOLBERGJ.  Soubor:Vexilloid of the Roman Empire.svg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vexilloid_of_the_Roman_Empire.svg • Obr. 6: MACCARI.  Soubor:Maccari-Cicero.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maccari-Cicero.jpg • Obr. 7: MARTINI.  Soubor:Hannibal route of invasion.gif-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hannibal_route_of_invasion.gif • Obr. 8: KLEUSKE.  Soubor:Via appia.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Via_appia.jpg

Slide29Obr. 9: YONGE.  Soubor:Young Folks' History of Rome illus254.png-wikipedie [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Young_Folks%27_History_of_Rome_illus254.png • Obr. 10: CAMUCCINI.  Soubor:Cesar-sa mort.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cesar-sa_mort.jpg • Obr. 11: WAHRA.  Soubor:Giulio-cesare-enhanced 1-800x1450.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giulio- cesare-enhanced_1-800x1450.jpg • Obr. 12: BEER.  Soubor:Colosseo - panoramica - Scuba Beer.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colosseo_- _panoramica_-_Scuba_Beer.jpg • Obr. 13:  ROSINO.  Soubor:Colosseum at night.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colosseum_at_night.jpg • Obr. 14: WKNIGHT94.  Soubor:Rome Colosseum interior.jpg Skočit na: Navigace, Hledání -wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rome_Colosseum_interior.jpg • Obr. 15: JOHANSSON.  Soubor:Forum Romanum panorama.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forum_Romanum_panorama.jpg

Slide30Obr. 16: PLATNER.  Soubor:Platner-forum-republic-96 recontructed color.jpg- wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Platner-forum-republic-96_recontructed_color.jpg • Obr. 17: MM.  Soubor:RomaForoRomanoVedutaDaPalatino1.JPG Skočit na: Navigace, Hledání -wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RomaForoRomanoVedutaDaPalatino1.JPG • Obr. 18: ALEXANDER Z,. Soubor:RomeForumRomanumArchofSeptimiusSeverus01.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RomeForumRomanumArchofSeptimiusSeverus01. jpg • Obr. 19:  ALEXANDER Z,.  Soubor:RomeArchofTitus02.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RomeArchofTitus02.jpg • Obr. 20: CHRISO.  Soubor:Pont du gard.jpg-wikipedie  [online]. [cit. 16.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pont_du_gard.jpg

Slide31Použitá literatura Použitá  literatura • ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena; SLEPIČKA, Zdeněk:  Odmaturuj z dějepisu 1 , Praha: DIDAKTIS 2006, ISBN 80-7358-059-4 • SOCHOROVÁ, Marie:  Dějepis v kostce I , Praha FRAGMENT 1999, ISBN 80-7200- 336-4