Rozliczenie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozliczenie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
paly

Omówienie procesu rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

  • Uploaded on | 0 Views
  • azuma azuma

About Rozliczenie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego

PowerPoint presentation about 'Rozliczenie VAT przez jednostki samorządu terytorialnego'. This presentation describes the topic on Omówienie procesu rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


2. Rozliczenie podatku od towarw i usug [VAT] Rozliczenie podatku od towarw i usug [VAT] przez jednostki samorzdu terytorialnego przez jednostki samorzdu terytorialnego w wydatkach inwestycyjnych zwizanych w wydatkach inwestycyjnych zwizanych z dziaalnoci publiczn z dziaalnoci publiczn

3. GMINA JAKO PODATNIK VAT W ZAKRESIE ZADA ZWIZANYCH Z GOSPODARK KOMUNALN GMINA JAKO PODATNIK VAT W ZAKRESIE ZADA ZWIZANYCH Z GOSPODARK KOMUNALN Podatnikami VAT s: osoby prawne , jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz (zdefiniowan dla potrzeb ustawy VAT ), bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci.

4. Nie uznaje si za podatnika organw wadzy publicznej oraz urzdw obsugujcych te organy w zakresie realizowanych zada naoonych odrbnymi przepisami prawa, dla realizacji ktrych zostay one powoane, z wyczeniem czynnoci wykonywanych na podstawie zawartych umw cywilnoprawnych. Organy wadzy publicznej w zakresie swojej dziaalnoci podstawowej (obejmujcej czynnoci urzdowe wykonywane w ramach wadztwa administracyjnoprawnego) nie maj charakteru podatnika VAT. Natomiast w sferze dziaa obejmujcych konsumpcj oraz istnienie moliwoci konkurowania tych organw z podmiotami prawa prywatnego podlega bd zasadom stosowanym wobec jakichkolwiek podmiotw realizujcych czynnoci podlegajce opodatkowaniu podatkiem VAT.

5. Kryterium decydujcym o uznaniu dziaa gminy jako podatnika VAT bdzie charakter wykonywanych czynnoci tj. wykonanie nie jak organ wadzy, lecz jak podmiot gospodarczy (przedsibiorca) w stosunku do okrelonych transakcji lub czynnoci. Status czynnoci - zadania publiczne , nie bdzie wycznym kryterium decydujcym o tym, czy podejmowane w ramach tych zada przedsiwzicia wypenia bd (czy te nie) jednoczenie przesanki uznania ich jako czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT (mieszczcych si w katalogu okrelonym art. 5 ustawy VAT ). W kadej sytuacji zatem, gdy podmioty prawa publicznego nie bd wystpoway w roli organw publicznych podlega bd jednakowym zasadom opodatkowania VAT jako podatnicy tego podatku.

6. Gospodarka komunalna obejmuje w szczeglnoci zadania o charakterze uytecznoci publicznej, ktrych celem jest biece i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia usug powszechnie dostpnych. W kadym przypadku, gdy gmina realizowa bdzie czynnoci objte zakresem gospodarki komunalnej, ktre stanowi bd dziaalno gospodarcz w rozumieniu ustawy VAT ( odpatnie, zarobkowo i czstotliwie ), podlega one bd opodatkowaniu VAT wg stawki waciwej dla realizowanej czynnoci.

8. Odliczenie podatku naliczonego wymaga weryfikacji nastpujcych okolicznoci : 1) status podmiotu jako podatnika VAT czy dokonywane nabycia oraz realizowana sprzeda ma miejsce w ramach posiadanego statusu czynnego podatnika VAT (art. 15 ustawy VAT) , 2) czy nabycie towarw i usug suy bdzie podatnikowi do wykonywania czynnoci opodatkowanych VAT analiza zwizku zakupw z czynnociami opodatkowanymi VAT, 3) charakter czynnoci dokonywanych przez dany podmiot w szczeglnoci czy bd to czynnoci zaliczane do dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT (odpatna dostawa towarw, odpatne wiadczenie usug) oraz wedug jakiej stawki VAT bd podlegay opodatkowaniu, ewentualnie czy zachodzi przypadek rwnoczesnego wykonywania czynnoci opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, 4) czy dokonywane nabycia towarw i usug suce dziaalnoci opodatkowanej nie zostay objte zakresem zwolnie przedmiotowych lub wycze z prawa odliczenia zakrelonym przez ustawodawc w przepisach ustawy o VAT (art. 88 ustawy VAT).

9. Wielkopolski Orodek Ksztacenia i Studiw Samorzdowych

10. Nabycie towarw i usug Nabycie towarw i usug Odpatne usugi opodatkowane VAT stanowice 70% caego obrotu podatnika Odpatne usugi opodatkowane VAT stanowice 70% caego obrotu podatnika Odpatne usugi zwolnione z VAT stanowice 30% caego obrotu podatnika Odpatne usugi zwolnione z VAT stanowice 30% caego obrotu podatnika Gmina , jednostka organizacyjna gminy dziaajce jako podatnik VAT Gmina , jednostka organizacyjna gminy dziaajce jako podatnik VAT Wielkopolski Orodek Ksztacenia i Studiw Samorzdowych Prawo do odliczenia VAT w proporcji 70% przy nabyciu towarw i usug Prawo do odliczenia VAT w proporcji 70% przy nabyciu towarw i usug

13. Dzikuj za uwag Dzikuj za uwag Pawe Kamierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl Dr Krystian Ziemski & Partners www.ziemski.com.pl

Related