The History and Modernity of Wicca Witchcraft

The History and Modernity of Wicca Witchcraft
paly

This article explores the rich history of Wicca witchcraft, from its ancient roots as a form of prehistoric paganism spanning over 20,000 years, to

About The History and Modernity of Wicca Witchcraft

PowerPoint presentation about 'The History and Modernity of Wicca Witchcraft'. This presentation describes the topic on This article explores the rich history of Wicca witchcraft, from its ancient roots as a form of prehistoric paganism spanning over 20,000 years, to. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1WI C C A  =  W I T C H C R A F T         ->  Č arod ě jnictví - Novopohanské  (neopohanské) náboženství rozšířené především v anglosaských zemích -  nynější podoba – založena v polovině 20. stol. Geraldem B. Gardnerem

Slide2Hi s t o r i e • velké spory - prastaré náb. (20 000 let)  x  zcela moderní kult    navazuje na stará pohanská náboženství, ale    konkrétní podoba je moderní

Slide3Mezníky• 1921  – Margaret Murrayová vydává knihu WITCH-CULT IN WESTERN EUROPE  (Čarodějnický kult v západní Evropě)     Čarodějnické sabaty pronásledované inkvizicí se skutečně děly -> pozůstatek kultu plodnosti, vzývání rohatého boha, jež inkvizice považovala za Satana -> DNES POVAŽOVÁNO ZA NESMYSL BEZ VĚDECKÉ HODNOTY

Slide4Kniha měla velký vliv na    Geralda B. Gardnera(*1884  † 1964) - 1939 zasvěcen do covenu čarodějnic  v New Forest- Hampshire 1953 založil coven   WICCA  a vydal knihu WITCHCRAFT TODAY    (Čarodějnictví dnes) popisující podobná náboženství o nichž mluvila Murrayová

Slide5- kult rohatého boha a bohyně již od pravěku   - ranně novověk é   čarodějn ice patřily ke kultu WICA - Wicca se nezac hovala   jako  prastaré náb., její podoba je nová -> V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ GARDNER POVAŽOVÁN ZA AUTORITU, JE VŠAK D Ů LEŽITOU POSTAVOU V HISTORII WICCY

Slide6Posvátné texty• Neuznává žádný text jako dogmaticky pravdivý - Ústřední posvátný a tajný text BOOK OF SHADOWS / KNIHA STÍN Ů - Přijata i jinými čarodějnickými směry - Předává se z učitele na žáka v neměnné podobě (instrukce k rituálům, mýtické básně) - zákl.podobu knihy sestavil Gardner (40./50. léta 20. stol.); později upravila Doreen Valiente - Kniha obsahuje posvátné texty, rituály, poučení, zákon

Slide7bohové• R o h a t ý  b ů h  a  b o h y n ě – m a j í  t a j n á  j m é n a ,  p ř e d á v á n a  z  u č i t e l e  n a  ž á k a – P ř e d s t a v u j í  p r o t i k l a d y ,  n e  v š a k  v e  s m y s l u  +  a  – – >  2  m i s k y  v a h  –  r ů z n é  v ě c i ,  a l e  v á ž í  s t e j n ě R O V N O V Á H A  P O H L A V Í  –   ž e n a  a  m u ž  v e  s p o l e č n o s t i - W i c c a  m á  m n o h o  p ř í z n i v k y ň  a  p ř í z n i v c ů  z  ř a d f e m i n i s m u ;  W i c c a  –  n e s p r á v n ě  p o v a ž o v á n a  z a „ r e l i g i ó z n í  f e m i n i s m u s “ - B ě h e m  r i t u á l u :  b ů h  = >  k n ě z      b o h y n ě  = >  k n ě ž k a

Slide8Bohyně • Má 3 aspekty:    Panna       Matka      Stařena - souvisí s fázemi měsíce - Představa bohyně Matky jako Země - symbolem je měsíc v úplňku k němuž přiléhá srpek starého a nového měsíce - nikdy neumírá

Slide9Rohatý bů h • Často se předpokládá, že má menší úlohu než bohyně – mylně, jsou si rovni - bůh je synem, milencem i manželem bohyně - jeho znakem je Slunce - Je smrtelný, průběh života je spojený se svátky Koloběh života rohatého boha: -   na začátku zimy umírá a o zimním slunovratu se bohyni narodí syn, který do jara dospěje a až do podzimu stárne

Slide10sv á t k y • C e l k e m  8  v e l k ý c h  s v á t k ů  =  s a b a t y • 1 2  –  1 3  ú p l ň k ů  =  e s a b a t y • +  s l u n o v r a t y  a   r o v n o d e n n o s t i -  v e  s v á t e k  s e  n e v y k o n á v á   m a g i c k á  p r á c e

Slide11Keltská jména sabatů • Imbolc  1. - 2. února (Imbalk, Imbolg a pod.) -> „svátek světel“ ,pojí se k živlu ohně - dnešním ekvivalentem: Hromnice - mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní se vrací z podsvětí, kde zůstává jen starý bůh, jehož moc (zima) mizí - někteří jej slaví jako nový rok - tradice: rozžínání všech světel, mléčné výrobky,kořeněná jídla.

Slide12Ostara  21. - 22. března (jarní rovnodennost) - oslava příchodu jara - květiny, zasazování semen, práce s bylinkami • Beltine  30. dubna - 1. května (Beltain, Beltaine, „pálení čarodějnic“, filipojakubská noc) - svátkem plodnosti - tradičním jídlem jsou koláče - pálení očistných ohňů je stará keltská tradice, název svátku je odvozen z keltských jazyků, např. z irštiny. - zřejmě souvisel se začátkem letní pastevecké sezóny, pro Kelty měl rituální i politický význam

Slide13Mabon  21. - 22. září (Podzimní rovnodennost) v pozdějších dobách – dožínky - bohyně se ještě pohybuje po světě, Bůh je už v podsvětí - o tomto svátku se vrátí na zem uvidět Bohyni - poté ji s sebou bere do podsvětí (sestup probíhá do svátku Samhain) - Jídla:  ovoce, cereálie, ořechy a luštěniny • Samhain  31. října - 1. listopadu (Samain, Samana, výslovnost: sowen, sowejn) - v keltské tradici -> konec starého roku, začátek nového -> začíná temná polovina roku, bůh se stává vládcem mrtvých - svátek je spojen se smrtí a s mrtvými předky. -  jídlo:  jablka, víno, maso.

Slide14Litha  21. června - 22. června (Letní slunovrat, svatojánská noc) - typická přeskakováním ohně - symbolické očišťováním a spalováním všeho špatného. - Jí se čerstvé ovoce. • Lughnasadh  31. července - 1. srpna (Lugnasad, Lunasa) - prastarý keltský svátek žní (plodnost země a vrchol cesty slunečního boha) - pletení panenek z klasů - Jídlo: jakékoli výrobky z obilí a mošt

Slide15Yule  21. - 22. prosince (Zimní slunovrat)    - nejtemnější den roku, světla začíná přibývat  - o  tomto svátku se narodil Bohyni syn (budoucí bůh); starý bůh dožívá  - vyzdobují se příbytky, zapaluje se oheň  - někteří jej slaví jako nový rok  - vhodná doba pro věštění  - tradičními jídla:  ořechy, sušené ovoce, jablka, vepřové maso, zvěřina, pivo, ibiškový čaj

Slide16rituály• Úvodní slovo, přivolání živlů a bohů - mají detailně promyšlenou symbolickou strukturu - Hlavní účel rituálů: magická pr áce, rozv oj osobnosti; přímý prožitek  jednoty, tajemství života a jeho koloběhu

Slide17utajení• Wicca není otevřená veřejnosti - Utajená je především Kniha stí nů, významy symboliky a podoba rituálů - Není dovoleno sdělovat jména  členů covenu (utajení => povinná přísaha)

Slide18etika• 1 pravidlo podle Wiccanského Rede: „Čiň co chceš, pokud nikomu neškodíš“  - nejcitovanější věta o Wicce - spor o tom komu a jak neškodit - Wicca neuznává žádné sebepoškozování - Základ etiky tvoří Trojitý zákon: „Každý čin se Ti třikrát vrátí“ - neexistuje koncept hříchu jako v křesťanství, každý je trestán a obměňován sám sebou - Wiccané se nezabývají etikou jako Židé či křesťané

Slide19Wiccanské RedeMusíš být věrný Wiccanskému zákonu V dokonalé lásce a víře Osm slov, která Wiccanské Rede následuje Pokud nikomu neškodíš, dělej, co chceš Všechno, co uděláš, vrátí se Ti zpět  Vždy si buď vědom trojitého zákona Následuj ho myslí i srdcem Šťastně se shledáte a šťastně rozloučíte

Slide20Tradice• V rámci Wiccy se vyskytují 2 hlavní větve: - GARDNEROVSKÁ  – podle G. Gardnera; tradice vyžaduje zasvěcení od již zasvěceného - ALEXANDRIJSKÁ  podle Alexandra Sanderse Velmi podobná Gardnerovské; orientuje se více na hermetickou a obřadní magii => Vzniklo mnoho odvozených nebo napodobujících směrů

Slide21Eklekticismus - samozasvěcení; povoluje takřka vše – Wicca je pouze vypůjčený pojem • Saská Wicca - Založena R. Buckladem 1973,- sebezasvěcení • Keltská Wicca • Dianická Wicca • Tradice  Algard  – sloučení Alexandrijské a Gardnerovské tradice; v Evropě Wicca, v USA Al exanrijská -  Gard nerovská

Slide22Coven• Wiccané se většinou sdružují do covenů (česky  „lóže“  nebo  „sbor“ ) RODINNÁ LINIE    → - coven je slovo neznámého původu (asi z lat.  convenere  = sejíti se) -společenství 3 – 13 lidí; slaví svátky, rituály, učí se; v čele: kněz a kněžka

Slide23Pentagram• Jeden z nejznámějších čarodějnických symbolů - představuje 4 živly -Vzduch, Oheň, Voda, Země - a éter - pentagram v kruhu  = kontinuita a provázanost živlů

Slide24Wicca versus Kř es ť anství • V otázkách rovnosti pohlaví - Wicca: naprostá rovnost ženy a muže - Křesťanství: tradiční zachování vyšších pozic ve společnosti a církvi mužům - Wicca se nestaví nijak odmítavě k sexuálnímu chování mimo manželství - Wicca považuje za normální a přirozenou heterosexuální, homosexuální i bisexuální orientaci

Slide25Wicca – spíše ústní tradice; žádný svatý text srovnatelný s Biblí • Wiccané zdůrazňují cyklus života; považují čas za cyklický x křesťanství pojímá čas jako lineární • Wiccané odmítají koncept nebe a pekla; uznávají reinkarnaci • Wiccané se cítí úzce spjati s přírodou; její zachování považují za nutné a důležité • Wiccané nikoho o své víře nepřesvědčují; nezasvěcují osoby mladší 18 let • Pokud je to možné a bezpečné, provádějí Wiccané rituály venku

Slide26SHRNUTÍ• Wicca je neopohanské náboženství • Nejedná se o Satanismus;  Wiccané nevzývají Satana, neobětují, neprovozují černou magii; jejich úkolem není někomu ubližovat • Wicca vyzdvihuje zodpovědnost jedince za své činy; nemá žádná univerzální pravidla správného jednání, které by vedlo ke spasení • Zneužití moci je zakázané

Slide27Wicca ve filmech aseriálech • The Wicker Man  ( Proutěný muž , 2006) • The Mists Of Avalon  (Mlhy Avalonu, 2001) • Buffy the Vampire Slayer    (Buffy,přemožitelka upírů) • Charmed (Čarodějky)

Slide28WICCA = WITCHCRAFTZdroje textu: About.com Wikipedia.org Wicca.cz Religioustolerance.org A další... Obrázky vyhledal: Google Obrázky upravila: Lenka Šínová Texty přeložila a upravila: Lenka Šínová Práce trvala: alespoň 8 hodin Sponzoři: Lenka a Jaromír Šínovi Pro předmět Náboženství vyrobila: Lenka Šínová, SxA,  2007

Related