Systematic work in the field of inclusive education with special educational needs in primary schools

Systematic work in the field of inclusive education with special educational needs in primary schools
paly

This presentation, held on January 17, 2012, at the Faculty of Education at the Masaryk University, focuses on the systematic

  • Uploaded on | 1 Views
  • lukas lukas

About Systematic work in the field of inclusive education with special educational needs in primary schools

PowerPoint presentation about 'Systematic work in the field of inclusive education with special educational needs in primary schools'. This presentation describes the topic on This presentation, held on January 17, 2012, at the Faculty of Education at the Masaryk University, focuses on the systematic. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide2Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU17. ledna 2012

Slide3Předmět výzkumného záměru• Je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole • s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání • a na výuku podle školních vzdělávacích programů

Slide4Cíle výzkumného záměru• Analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás • v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů • v oblastech : legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

Slide5Cíle výzkumného záměru• Zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol • s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji • syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky • a evaluovat jejich funkčnost

Slide6Realizace cílů v roce 2007-2011• Personální zabezpečení  – vedení týmu ▫ řešitel, administrátor, ekonom (D3) ▫ koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D4 - 13 VT VZ • Personální zabezpečení  – pracovní kapacita ▫ D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým ▫ D2 – 24 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita  (k 31.12.2010) ▫ D4 – 19 studentů DSP

Slide7Kvalifikační růst výzkumnýchpracovníků • doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. • doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. • doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. • probíhající a připravovaná habilitační řízení • výzkumní pracovníci D2 – Ph.D. (Ilona Fialová, Sayoud Solárová, Pavla Pitnerová, Dana Brožová, Ema Štěpařová) • DSP studenti D4 –  Ph.D.

Slide8Průběh řešení 2007-2011• Do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder) • ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu) • řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

Slide9Výzkumné týmy VZ• VT VZ 1.   Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Chaloupková, Pipeková, Soyoud Solárová, Vaďurová, Vítková) • VT VZ 2.  Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky  s poruchami chování a sociálním znevýhodněním  (Vojtová, Červenka) • VT VZ 3.  Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na  sociálně znevýhodněné skupiny  (Němec, Gulová) • VT VZ 4.  Intervence u žáků se  zdravotním postižením a zdravotním oslabením  v základních školách  (Opatřilová, Fialová, Nováková, Procházková, Přinosilová, Röderová)

Slide10Výzkumné týmy VZ• VT VZ 5.  Vzdělávání a výchova  nadaných žáků (Šimoník, Šťáva, Trna, Trnová) • VT VZ 6.  Školní kurikulum  při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na  1. stupni ZŠ (Havel, Filová, Kratochvílová) • VT VZ 7.  Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na  český jazyk a jazykovou komunikaci  (Sieglová) • VT VZ 8.  Učení a  vyučování cizímu jazyku  u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

Slide11Výzkumné týmy VZ• VT VZ 9.  Intervence u žáků s  narušenou komunikační schopností  v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Bytešníková, Horáková, Doležalová, Hricová) • VT VZ 10.  Vzdělávání   žáků   se   specifickými poruchami učení ▫ strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) ▫ vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami  učení v matematice (Blažková) • VT VZ 11.  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti  Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví  (Řehulka)

Slide12Výzkumné týmy VZ• VT VZ 12.  Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti  Člověk a svět práce  (Friedmann) • VT VZ 13.  Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím  dramatické výchovy  (Pavlovská) • VT VZ 14.  Edukace žáků s  poruchami autistického spektra  (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

Slide13Vyhodnocení periodické zprávyza období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 1. Personální zabezpečení Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1.1 x 1.2 x Změny v týmů řešitelů nijak nenarušují průběh řešení a neohrožují dosažení předpokládaných výsledků.  Kvalifikační struktura i růst členů týmu odpovídají plánu.

Slide14Vyhodnocení periodické zprávyza období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 2. Průběh řešení Ano Spíše ano Spíše ne Ne 2.0 x Harmonogram prací  je dodržován a je plněn v souladu s plánem schváleným poskytovatelem.

Slide15Vyhodnocení periodické zprávyza období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 3. Dosažené výsledky Ano Spíše ano Spíše ne Ne 3.1 x 3.2 x Dosažené výsledky odpovídají plánu a v  některých položkách publikačních výstupů (monografie, kapitoly v monografiích) jej překračují. Získané poznatky byly aplikovány při tvorbě nových didaktických materiálů a učebních textů.

Slide16Vyhodnocení periodické zprávyza období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 4. Čerpání uznaných nákladů Ano Spíše ano Spíše ne Ne 4.1 x 4.2 x Finanční prostředky jsou čerpány efektivně, v souladu s plánem i požadavky poskytovatele.

Slide17Vyhodnocení periodické zprávyza období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 Závěr Ano Ne Hodnotící komise doporučuje pokračovat v řešení a v poskytování institucionální, podpory ve stejné intenzitě. x Doporučení pro další období: Pokračovat v řešení VZ ve stejné kvalitě.

Slide18Konference v roce 2011• Speciální potřeby žáků v kontextu  RVP ZV – Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole  –  7.9. 2011

Slide19Plánované konference• 2012  –  Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním  (Friedmann, Pipeková) • 2013  – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ (Pančocha, Vaďurová)

Slide20Mezinárodní spolupráce• konference s mezinárodní účastí • prezentace VZ v zahraničí ▫ mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie) ▫ mobility učitelů a studentů ▫ bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

Slide21Dosažené výsledky 2007-2011• Konference s mezinárodní účastí – 12 • Sborníky – 12 • Odborné recenzované knihy - 36

Slide23Sborník anotací• VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.).  Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  1. vydání, 500 kusů, sborník anotací. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4

Slide24Sborník příspěvků• VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.).  Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  1. vydání, 500 kusů, sborník příspěvků. Brno: Paido, 2011, 591 s. ISBN 978-80-7315- 216-1

Slide25Monografie• OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Student with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, MU, 2011,  298 s. ISBN 978- 80-7315-219-2. (Paido)

Slide26Monografie 2011• BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al.  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V.  1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, 2011, 331 s. ISBN 978-80- 7315-220-8 (Paido).

Slide27Monografie 2011• FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce.  1. vydání, 400 kusů. Brno: MU, 2011,  314 s. ISBN 978-80-210-5602-2

Slide28Monografie 2011• CHALOUPKOVÁ S.  Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011,  232 s. ISBN 978- 80-210-5646-6

Slide29Monografie 2011• HRICOVÁ, L.  Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu.  1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011,  203 s. ISBN 978-80- 210-5564-3

Slide30Monografie 2011• BOČKOVÁ B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011,  165 s. ISBN 978-80-210-5609-1.

Slide31Monografie 2011• FIALOVÁ, I.  Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením.  1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011,  207 s. ISBN 978-80- 210-5591-9

Slide32Monografie 2011• KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al.  Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení.  Inclusive Education - Provisions  f or Different Age Groups  a nd Disabilities .  1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011,  386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Slide33Monografie 2011• PANČOCHA, K. et. al.  Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí.  1. vydání. Brno: MU, 2011. 196 s. ISBN 978-80- 210-5340-3.

Slide34Monografie 2011• OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M.  Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu.  1. vydání. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

Related