Creating Web Applications with Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0

Creating Web Applications with Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0
paly

In this article, Dr. Ing Dalibor Kam, the Academic Program Manager and Developer & Platform Evangelist Group member at Microsoft, discusses the

About Creating Web Applications with Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0

PowerPoint presentation about 'Creating Web Applications with Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0'. This presentation describes the topic on In this article, Dr. Ing Dalibor Kam, the Academic Program Manager and Developer & Platform Evangelist Group member at Microsoft, discusses the. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide2Vytváříme Webové aplikaces  Visual Studi em  2005  a ASP.NET 2.0 Vytváříme Webové aplikace s  Visual Studi em  2005  a ASP.NET 2.0 Dr.  Ing.  Dalibor  Kačmář Dr.  Ing.  Dalibor  Kačmář Academic  Program  Manager Academic  Program  Manager Developer  &  Platform  Evangelist  Group Developer  &  Platform  Evangelist  Group Microsoft Microsoft

Slide3Nové vlastnosti  ASP.NET  2.0 Nové  vlastnosti  ASP.NET  2.0 Data Controls Login Controls Web Parts Other New Controls Master Pages Themes and Skins Improved Client Scripting Compilation & Localization Membership Role Management Profiles Configuration Site Maps Health Monitoring Other New Services Datové prvky Datové prvky Login prvky Login prvky Web Parts Web Parts Další nové prvky Další nové prvky Master Pages Master Pages Témata a Skin y Témata a Skin y Mobilita a lokalizace Mobilita a lokalizace Překlad Překlad Membership Membership Řízení rolí Řízení rolí Profily Profily Konfigurace Konfigurace Mapa aplikace Mapa aplikace Monitorování chodu Monitorování chodu Další služby Další služby Ovládací prvky Framework stránky Služby a API

Slide4Master stránky Master  stránky  Dědičnost  obsahu  Dědičnost  obsahu Master Page Content Page

Slide5Jak Master  stránky  fungují Jak  Master  stránky  fungují  Master  page   definuje  společný  obsah  a místa  pro  obsah  (content  placeholders )  Master  page   definuje  společný  obsah  a místa  pro  obsah  (content  placeholders )  Content  page   se  odkazuje  na  master stránku  a  plní  místa  pro  obsah  Content  page   se  odkazuje  na  master stránku  a  plní  místa  pro  obsah Site.master default.aspx Obsah http://.../default.aspx Content- PlaceHolder

Slide6Page.MasterPage.Master  Nová  vlastnost  System.Web.UI.Page  Nová  vlastnost  System.Web.UI.Page  Poskytuje  programový  přístup  k  master stránce  Poskytuje  programový  přístup  k  master stránce  Definuje,  zda  existuje  master  stránka  Definuje,  zda  existuje  master  stránka  Přistup  k  prvkům  na  master  stránce  Přistup  k  prvkům  na  master  stránce  Přistup  k  metodám  a  vlastnostem  master stránky  Přistup  k  metodám  a  vlastnostem  master stránky  Integrace  na  úrovni  kódu  mezi  master stránkami  a  stránkami  obsahu  Integrace  na  úrovni  kódu  mezi  master stránkami  a  stránkami  obsahu

Slide7Master stránky Master  stránky

Slide8Prvky pro  práci  s  daty Prvky  pro  práci  s  daty  Deklarativní   („ bez  kódu“ )  spojení  s  daty  Deklarativní   („ bez  kódu“ )  spojení  s  daty Sql- DataSource Object- DataSource Access- DataSource Xml- DataSource SiteMap- DataSource SQL Databases Any Data Access Databases XML Data Site Maps Data Component Site Map Provider

Slide9Datové ovládací  prvky Datové  ovládací  prvky  Nové  prvky  zobrazující  data  Nové  prvky  zobrazující  data  Zabudovaná  podpora  pro  operace  výběru , editování ,  stránkování ,  třídění  a  mnoho dalších  Zabudovaná  podpora  pro  operace  výběru , editování ,  stránkování ,  třídění  a  mnoho dalších GridView DetailsView FormView

Slide102-úrovňové  připojení  k  datům 2- úrovňové  připojení  k  datům  Datové  komponenty  mají  UI  pro  editaci  Datové  komponenty  mají  UI  pro  editaci  Vlastnosti  AutoGenerateXxxButton  Vlastnosti  AutoGenerateXxxButton  Vlastnosti  Insert/EditRowStyle  Vlastnosti  Insert/EditRowStyle  Události  Inserting/ed,  Updating/ed, Deleting/ed  Události  Inserting/ed,  Updating/ed, Deleting/ed  Ovládací  prvky  datových  zdrojů  mají  logiku  Ovládací  prvky  datových  zdrojů  mají  logiku  Vlastnosti  Insert/Update/DeleteCommand  Vlastnosti  Insert/Update/DeleteCommand  Vlastnosti  Insert/Update/DeleteParameters  Vlastnosti  Insert/Update/DeleteParameters  Události  Inserting/ed,  Updating/ed, Deleting/ed  Události  Inserting/ed,  Updating/ed, Deleting/ed  Visual  Studio  poskytuje  „lepidlo“  Visual  Studio  poskytuje  „lepidlo“

Slide11CachingCaching  Mnoho  datových  zdrojů  má  zabudovánu podporu  pro  caching  Mnoho  datových  zdrojů  má  zabudovánu podporu  pro  caching  EnableCaching  –  Povolí/zakáže  caching  EnableCaching  –  Povolí/zakáže  caching  CacheDuration  –   Doba  ( v  sekundách )  CacheDuration  –   Doba  ( v  sekundách )  CacheExpirationPolicy  –  Relativní  a  nebo absolutní  CacheExpirationPolicy  –  Relativní  a  nebo absolutní  CacheKeyDependency/SqlCacheDepedency –  Závislost  c ache  CacheKeyDependency/SqlCacheDepedency –  Závislost  c ache  Pro  data  caching   není  nutný  žádný  kód !  Pro  data  caching   není  nutný  žádný  kód !

Slide12CacheSyncCacheSync  SQL  cache  závislosti  SQL  cache  závislosti  Spojí  cach e   položky  s  databázovými  entitami  Spojí  cach e   položky  s  databázovými  entitami  Změna  ve  zdroji   dat  způsobí  jejich  přenesení do  odpovídajících  položek  Změna  ve  zdroji   dat  způsobí  jejich  přenesení do  odpovídajících  položek  Funguje  s  SQL  Server  7,  SQL  Server 2000,  a  SQL  Server  2005  Funguje  s  SQL  Server  7,  SQL  Server 2000,  a  SQL  Server  2005  Vyžaduje  přípravu  pro  SQL  Server  7  a  SQL Server  2000  (Aspnet_regsql.exe)  Vyžaduje  přípravu  pro  SQL  Server  7  a  SQL Server  2000  (Aspnet_regsql.exe)  Přímo  funguje  s  SQL  Server  2005  Přímo  funguje  s  SQL  Server  2005  Nejvíce  žádaná  vlastnost  v  ASP.NET  Nejvíce  žádaná  vlastnost  v  ASP.NET

Slide13Datový přístupDatový přístup

Slide14Membership služba Membership  služba  Řídí  jména  a  hesla  uživatelů  Řídí  jména  a  hesla  uživatelů  Deklarativní  přes  Web  Site  Admin  Tool  Deklarativní  přes  Web  Site  Admin  Tool  Programový  přes  Membership  API  Programový  přes  Membership  API  Výrazně  zjednodušuje  formulářovou autentikaci  Výrazně  zjednodušuje  formulářovou autentikaci  Poskytuje  logiku  pro  validaci  uživatelských jmen  a  hesel,  zakládá  účty  atd.  Poskytuje  logiku  pro  validaci  uživatelských jmen  a  hesel,  zakládá  účty  atd.  Poskytuje  datové  úložiště  pro  ukládání uživatelských  jmen  a  hesle,  e-mail  adres  a dalších  uživatelských  dat  Poskytuje  datové  úložiště  pro  ukládání uživatelských  jmen  a  hesle,  e-mail  adres  a dalších  uživatelských  dat  Možné  vytvořit  vlastního  „poskytovatele“ pro  přístup  k  libovolnému  zdroji  dat  Možné  vytvořit  vlastního  „poskytovatele“ pro  přístup  k  libovolnému  zdroji  dat

Slide15Membership schéma Membership  schéma Membership API Membership Data SQL Server Other Data Stores Membership Providers Active Directory Login LoginStatus LoginView Other Ovládací prvky Membership MembershipUser SqlMembershipProvider ActiveDirectory- MembershipProvider Other Providers

Slide16Manager  rolí Manager   rolí  Hotová  bezpečnost  postavená  na  rolích  Hotová  bezpečnost  postavená  na  rolích  Deklarativní  přístup  přes  Web  Site  Admin  Tool  Deklarativní  přístup  přes  Web  Site  Admin  Tool  Programový  přístup  přes  Roles  API  Programový  přístup  přes  Roles  API  Zjednodušuje  přidání  bezpečnosti  postavené  na rolích  do  aplikací  využívajících  formulářovou autentikaci  Zjednodušuje  přidání  bezpečnosti  postavené  na rolích  do  aplikací  využívajících  formulářovou autentikaci  Mapuje  uživatele  na  role  při  každém  dotazu  Mapuje  uživatele  na  role  při  každém  dotazu  Poskytuje  datové  úložiště  pro  informace  o  rolích  Poskytuje  datové  úložiště  pro  informace  o  rolích  Možné  vytvořit  vlastního  „poskytovatele“  pro přístup  k  libovolnému  zdroji  dat  Možné  vytvořit  vlastního  „poskytovatele“  pro přístup  k  libovolnému  zdroji  dat

Slide17Role Management  schéma Role  Management  schéma Role API Role Data SQL Server Other Data Stores Role Providers Authorization Manager ("AzMan") Login LoginStatus LoginView Další Ovládací prvky Role SqlRole- Provider AuthorizationStore- RoleProvider Další Providers WindowsToken- RoleProvider

Slide18Login ovládací  prvky Login  ovládací  prvky  UI  a  infrastruktura  pro  úkoly  spojené  s bezpečností  UI  a  infrastruktura  pro  úkoly  spojené  s bezpečností Login Password- Recovery LoginStatus LoginName LoginView CreateUser- Wizard Change- Password Membership & Role Management

Slide19LoginViewLoginView <asp:LoginView ID="LoginView1" Runat="server">   <AnonymousTemplate>      <!–  Obsah pro neautentikované uživatele  -->   </AnonymousTemplate>   <LoggedInTemplate>      <!--  Obsah pro autentikované uživatele  -->   </LoggedInTemplate>   <RoleGroups>     <asp:RoleGroup Roles="Administrators">       <ContentTemplate>          <!--  Obsah pro administrátory  -->       </ContentTemplate>     </asp:RoleGroup>       ...   </RoleGroups> </asp:LoginView>

Slide20Membership a Role Membership  a Role

Slide21ProfilyProfily  Ukládá  uživatelská  data  perzistentně  Ukládá  uživatelská  data  perzistentně  Silně  typový  přístup   ( na  rozdíl  od  session  state)  Silně  typový  přístup   ( na  rozdíl  od  session  state)  On-demand  vyhledání  ( na  rozdíl  od  session  state)  On-demand  vyhledání  ( na  rozdíl  od  session  state)  Neomezená  životnosti   ( na  rozdíl  od  session  state)  Neomezená  životnosti   ( na  rozdíl  od  session  state)  Autentikovaní  i  anonymní  uživatelé  Autentikovaní  i  anonymní  uživatelé  Bohatá  podpora  typů   ( včetně  uživatelských )  Bohatá  podpora  typů   ( včetně  uživatelských )  Možné  vytvořit  vlastního  „poskytovatele“  pro přístup  k  libovolnému  zdroji  dat  Možné  vytvořit  vlastního  „poskytovatele“  pro přístup  k  libovolnému  zdroji  dat

Slide22Definice profilu Definice  profilu <profile>   <properties>     <!-- String  vlastnost  -->     <add name="MyName" />     <!-- Int32  vlastnost s impl. hodnotou  -->     <add name="MyFavoriteNumber" type="System.Int32"       defaultValue="0" />     <!-- DateTime  vlastnost  -->     <add name="MyBirthday" type="System.DateTime" />     <!-- Custom type; aut ent .  a  anon.  uživatelé  -->     <add name="MyItems" type="ShoppingCart"       serializeAs="binary" allowAnonymous="true" />   </properties> </profile>

Slide23Profily Profil y Name Title Name Title Company Company

Slide24Datově řízená  navigace  webu Datově  řízená  navigace  webu  Navigační  UI  je  obtížné  implementovat  Navigační  UI  je  obtížné  implementovat  Speciálně  pokud  stojí  na  klientských  skriptech  Speciálně  pokud  stojí  na  klientských  skriptech  Nové  ovládací  prvky  pro  navigaci  Nové  ovládací  prvky  pro  navigaci  TreeView  a  Menu  -  Navigační   UI  TreeView  a  Menu  -  Navigační   UI  SiteMapDataSource  -  XML  mapa  webu  SiteMapDataSource  -  XML  mapa  webu  SiteMapPath  –  Zobrazení  aktuální  pozice  SiteMapPath  –  Zobrazení  aktuální  pozice  Základní  funkcionalita  dostupná  přes  Site M ap  API  Základní  funkcionalita  dostupná  přes  Site M ap  API  Vlastní  „Poskytovatel“  pro  flexibilitu  Vlastní  „Poskytovatel“  pro  flexibilitu

Slide25Site Navigation  Schema Site  Navigation  Schema Site Map API Site Maps Web.sitemap Other Data Stores Ovládací prvky Menu TreeView SiteMapPath SiteMap- DataSource SiteMap SiteMapNode SiteMapNode SiteMapNode XmlSiteMapProvider Other Site Map Providers Providers

Slide26XML Site  Map XML  Site  Map <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <siteMap>   <siteMapNode>     <siteMapNode title="Home" url="~/Default.aspx" />     <siteMapNode title="Tickets" url="~/Tickets.aspx" />     <siteMapNode title="Concert Gear" url="~/Gear.aspx" />     <siteMapNode title="Backstage"       url="~/MembersOnly/Backstage.aspx" />     <siteMapNode title="Preferences"       url="~/MembersOnly/Preferences.aspx" />   </siteMapNode> </siteMap>

Slide27Vyladění přístupu Vyladění  přístupu  Vlastnost  site  map  poskytovatele  Vlastnost  site  map  poskytovatele  Změna  navigačního  UI  podle  rolí  Změna  navigačního  UI  podle  rolí <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <siteMap>   <siteMapNode  roles="*" >     <siteMapNode title="Home" url="~/Default.aspx" />     <siteMapNode title="Tickets" url="~/Tickets.aspx" />     <siteMapNode title="Concert Gear" url="~/Gear.aspx" />     <siteMapNode title="Backstage"  roles=" Clenove "       url="~/MembersOnly/Backstage.aspx" />     <siteMapNode title="Preferences"  roles=" Clenove "       url="~/MembersOnly/Preferences.aspx" />   </siteMapNode> </siteMap>

Slide28Navigace po webuNavigace po webu

Slide29OdkazyOdkazy  Určitě  navštivte  www.asp.net  Určitě  navštivte  www.asp.net  Česká  diskusní  skupina  Česká  diskusní  skupina  microsoft.public.cs.developer  microsoft.public.cs.developer  ASP.NET  2.0  free  hostingo vé  servery  ASP.NET  2.0  free  hostingo vé  servery  CZ:  www.aspweb.cz,  www.asp2.cz  CZ:  www.aspweb.cz,  www.asp2.cz  SK:  www.aspx.sk,  www.qsh.sk  SK:  www.aspx.sk,  www.qsh.sk  České  web  casty  České  web  casty  msdn.microsoft.cz  msdn.microsoft.cz

Slide30ZávěrZávěr  Usnadňuje  vývojářům  se  změřit  na  vlastní realizaci  aplikace  Usnadňuje  vývojářům  se  změřit  na  vlastní realizaci  aplikace  Bezpečnost,  cross-page  postback,  validace, lokalizace  Bezpečnost,  cross-page  postback,  validace, lokalizace  Zrychluje  vývoj  Zrychluje  vývoj  Master  Pages,  nové  ovládací  prvky  Master  Pages,  nové  ovládací  prvky  Zvyšuje  uživatelskou  přívětivost  Zvyšuje  uživatelskou  přívětivost  Web  Parts,  témata,  skiny,  klientský  callback  Web  Parts,  témata,  skiny,  klientský  callback  Vždy  navrženy  s  možností  vlastního  rozšíření  Vždy  navrženy  s  možností  vlastního  rozšíření  Kladen  důraz  na  výkonnost  a  jednoduchost modelu  Kladen  důraz  na  výkonnost  a  jednoduchost modelu

Slide31© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

Related